Beztroska

14 tekstów – auto­rem jest Bez­tros­ka.

Kon­fron­tując się z per­spek­tywą, że życie nie trwa w nies­kończo­ność do świado­mości do­cierają głębo­kie war­tości, widząc to, co możemy stra­cić.. zauważamy bar­dzo wy­raźnie i kla­rowa­nie kto jest dla nas jest nap­rawdę ważny 

myśl • 26 lipca 2015, 19:38

moim zaufa­niem darze tyl­ko WYJĄTKO­WE oso­by, więc ufam wielu ludziom, bo mam obok siebie mnóstwo WYJĄTKO­WYCH osób, mo­je zaufa­nie nie jest trud­no zdo­być - wys­tar­czy tyl­ko (aż) być uczci­wym, stra­cić mo­je zaufa­nie też nie jest łat­wo, bo zaw­sze da­je drugą szan­se ludziom - bo prze­cież są WYJĄTKO­WI, ale od­bu­dować ut­ra­cone zaufa­nie jest WYJĄTKO­WO ciężko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2014, 22:57

Ludzie na­bie­rzcie naj­pierw dys­tansu do sa­mych siebie, a później oce­niaj­cie czy­jeś re­lac­je. Zas­tanówcie się czy war­to tra­cić ener­gie na wpływa­nie i oce­nianie in­nych. Zacznij­cie od siebie, mniej ener­gii zużyjecie.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2014, 22:06

Kiedy mówię zbyt dużo o so­bie nie oz­nacza to, że nie pot­ra­fię słuchać in­nych. To znaczy, że uczę się mówić o swoich emoc­jach i odczuciach... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 listopada 2014, 23:12

Ten kto uważa mnie za in­te­ligen­tną osobę - jest głupcem. 

myśl • 27 października 2014, 08:03

Dopóki in­ni będą mówić co mam zro­bić - nig­dy nie zro­bię nic dobrze.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2014, 23:18

pew­ne (ważne) re­lac­je par­tner­skie.. de­ter­mi­nują w przyszłości nasze wybory.. 

myśl • 14 sierpnia 2014, 14:19

Jeśli zakłada­my od początku, że się nie da cze­goś osiągnąć al­bo w trak­cie zre­zyg­nu­jemy to nig­dy nie będziemy czu­li się spełnieni, bo w życiu liczy się to co zro­biliśmy, a nie to co chcieliśmy zrobić.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2014, 22:59

Są ludzie źli z na­tury i ta­cy, którzy są za­gubieni. I jed­ni i drudzy wyrządzają zło, ale różni­ca jest między ni­mi ta­ka, że Ci pier­wsi czer­pią z wyrządzo­nej krzyw­dy sa­tys­fak­cje, a Ci drudzy są nie­szczęśli­wi w swoich działaniach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lipca 2014, 00:03

Nie udo­wad­niaj na siłę ni­komu, że jes­teś war­tościową osobą. Znaj swoją war­tość – a mądry człowiek uj­rzy w To­bie dobro.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 lipca 2014, 17:01
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 lipca 2015, 21:49Beztroska sko­men­to­wał tek­st Konfrontując się z per­spek­tywą, [...]

26 lipca 2015, 23:17niskober sko­men­to­wał tek­st Konfrontując się z per­spek­tywą, [...]

26 lipca 2015, 21:27poeta wyklęty sko­men­to­wał tek­st Konfrontując się z per­spek­tywą, [...]

26 lipca 2015, 19:38Beztroska do­dał no­wy tek­st Konfrontując się z per­spek­tywą, [...]

30 listopada 2014, 22:57Beztroska do­dał no­wy tek­st moim zaufa­niem darze tyl­ko [...]

19 listopada 2014, 22:06Beztroska do­dał no­wy tek­st Ludzie na­bie­rzcie naj­pierw dys­tansu [...]

8 listopada 2014, 21:22Beztroska sko­men­to­wał tek­st Kiedy mówię zbyt dużo [...]

3 listopada 2014, 23:32wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedy mówię zbyt dużo [...]

3 listopada 2014, 20:45Lila02 sko­men­to­wał tek­st Kiedy mówię zbyt dużo [...]

2 listopada 2014, 23:28wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedy mówię zbyt dużo [...]